25 Sep, 2020

Những thông tin cần thiết để có thể vay vốn kinh doanh

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của bạn sẽ hiển thị các vị thế tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng của bạn, cũng như thu nhập và chi phí của bạn sẽ được sử dụng để xác định xem bạn có thể đáp ứng các khoản trả nợ hiện có và được đề xuất hay không.

Báo cáo tài chính của bạn nói chung sẽ bao gồm bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Chúng cũng có thể bao gồm báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Chứng minh thu nhập cá nhân

Tổ chức cho vay cũng sẽ muốn biết thu nhập cá nhân của bạn nếu bạn là giám đốc hoặc cổ đông của một công ty. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hai bản khai thuế cá nhân gần đây nhất và thông báo đánh giá ATO.

Nếu bạn kiếm được thu nhập khác không liên quan đến công việc kinh doanh của mình, bạn cũng có thể muốn cung cấp thông tin này. Ví dụ, bạn có thể mang theo bảng sao kê cho thuê nếu bạn sở hữu một bất động sản đầu tư.

Những thông tin cần thiết để có thể vay vốn kinh doanh

Báo cáo của ngân hàng

Để tổ chức cho vay có thể có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của bạn, họ thường yêu cầu bạn cung cấp chi tiết về thu nhập cá nhân và kinh doanh, các khoản tiết kiệm và nợ phải trả. Chẳng hạn như các khoản vay và thẻ tín dụng mà bạn có thể có với các tổ chức tài chính khác.

Bạn cũng cần mang theo bảng sao kê ngân hàng mới nhất của mình – bản giấy hoặc bản điện tử đều được. Nếu bất kỳ ai đang bảo lãnh khoản vay, họ cũng sẽ cần cung cấp thông tin này.

Một vài điều bổ sung cho khởi nghiệp

Nếu bạn chưa bắt đầu kinh doanh hoặc mới bắt đầu giao dịch và chưa có lịch sử giao dịch 12 tháng, bạn có thể cần cung cấp thêm một số thứ, bao gồm:

  • Dự báo dòng tiền
  • Kế hoạch kinh doanh
  • Hợp đồng mua bán kinh doanh
  • Hợp đồng thuê nhà
Tags: , ,

About : xsql9sd34