13 Nov, 2020

Các khoản cho vay hợp nhất nợ

Hợp nhất tất cả các khoản nợ của bạn thành một khoản vay có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng có thể có nhiều cách tốt hơn để xử lý các khoản nợ. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của các khoản vay hợp nhất nợ trước khi bạn đưa ra quyết định.

Khoản vay hợp nhất nợ là gì?

Nếu bạn có nhiều khoản nợ khác nhau và đang gặp khó khăn trong việc trả nợ, bạn có thể gộp chúng lại với nhau thành một khoản vay để giảm khoản thanh toán hàng tháng của mình.

Bạn vay đủ tiền để trả hết các khoản nợ hiện tại và chỉ nợ một người cho vay.

Có hai loại cho vay hợp nhất nợ:

  • Bảo đảm – nơi số tiền bạn đã vay được bảo đảm bằng tài sản, thường là nhà của bạn. Nếu bạn không trả được nợ, bạn có thể mất nhà.
  • Không có bảo đảm – trong đó khoản vay không được đảm bảo bằng nhà hoặc các tài sản khác của bạn.
Các khoản cho vay hợp nhất nợ

Khi nào bạn nên xem xét một khoản vay hợp nhất nợ?

Hợp nhất các khoản nợ chỉ có ý nghĩa nếu:

  • Mọi khoản tiết kiệm không bị xóa sổ bởi phí và lệ phí.
  • Bạn có đủ khả năng để duy trì các khoản thanh toán cho đến khi khoản vay được hoàn trả.
  • Bạn sử dụng nó như một cơ hội để cắt giảm chi tiêu và trở lại đúng hướng.
  • Cuối cùng bạn phải trả ít tiền lãi hơn bạn đã trả trước đây và tổng số tiền phải trả ít hơn (có thể nhiều hơn nếu bạn trả nợ trong thời gian dài hơn).

Khi nhận được một khoản vay hợp nhất nợ không có ý nghĩa

Một khoản vay hợp nhất nợ chắc chắn không có ý nghĩa nếu:

  • Bạn không đủ khả năng thanh toán khoản vay mới.
  • Bạn không xóa tất cả các khoản nợ của bạn với khoản vay.
  • Bạn sẽ phải trả tổng thể nhiều hơn (do số tiền trả hàng tháng cao hơn hoặc thời hạn của hợp đồng dài hơn).
  • Bạn thực sự cần trợ giúp để phân loại các khoản nợ của mình hơn là một khoản vay mới – một cố vấn nợ có thể thương lượng với các chủ nợ của bạn và sắp xếp kế hoạch trả nợ.
Tags: , ,

About : xsql9sd34